websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters!

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Istenem! Segíts észrevennem, hogy kinek hogyan tudok örömet szerezni. Akár egy-egy beszélgetés, látogatás kapcsán is áldást jelenthetek másokra. Használj engem! Ámen

Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Utolsó Idõk

Máté evangéliuma

Mt 24.5 Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.
Mt 24.15 Amikor majd látjátok a szent helyen az
iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt - aki olvassa, értse meg! -,
Mt 24.16 akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe.
Mt 24.17 Aki a háztetõn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiját,
Mt 24.18 s aki a mezõn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét.
Mt 24.19 Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
Mt 24.20
Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök!
Mt 24.21 Akkora lesz a
gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétõl mindmáig és nem is lesz.
Mt 24.22 Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.
Mt 24.23 Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! ne higgyétek.
Mt 24.24
Álpróféták és álkrisztusok
fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.

Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt második levele

2Tessz 2.3 Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen elõbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bûn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek,
2Tessz 2.4 aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sõt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.
2Tessz 2.5 Nem emlékeztek, hogy minderrõl beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam?
2Tessz 2.6 Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik,
2Tessz 2.7 csak annak kell még az útból eltûnnie, ami még késlelteti.
2Tessz 2.8 Akkor majd megjelenik a
gonosz, de Urunk Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.
2Tessz 2.9 Megjelenését a sátán erejébõl mindenféle feltûnõ tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is,
2Tessz 2.10 azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna.
2Tessz 2.11 Azért szolgáltatja ki õket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak.
2Tessz 2.12 Így azok,
akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.

János apostol elsõ levele

1Jn 2.18 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Ebbõl tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
1Jn 2.22 Ki a hazug, hacsak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az
antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.
1Jn 4.3 S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentõl való, hanem az
antikrisztusé
, akirõl hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.

János apostol második levele

2Jn 1.7 Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus.

Jelenések könyve

Jel 13.1 Ekkor láttam, hogy a tengerbõl egy vadállat bukkan fel. Tíz szarva volt és hét feje, szarvain tíz korona, fején meg istenkáromló név.
Jel 13.5
Gõgös, káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa.
Jel 13.7 Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és gyõzelmet arasson. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre.
Jel 13.8 A föld lakói, akiknek a neve a világ kezdetétõl nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe, mind leborulnak majd elõtte.
Jel 13.11 Akkor láttam, hogy egy
másik vadállat emelkedik ki a földbõl. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány.
Jel 13.13
Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égbõl az emberek szeme láttára.
Jel 13.14
A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat elõtt véghezvihetett. Rávette a föld lakóit, hogy emeljenek szobrot a vadállatnak, amelyet a kard megsebzett, de felgyógyult.
Jel 13.15 Hatalmat kapott, hogy
lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra, meg hogy megölje azokat, akik nem borulnak le a vadállat szobra elõtt.
Jel 13.16 Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának
jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát,
Jel 13.17 és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát.
Jel 13.18 Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.
Jel 14.9 Egy harmadik angyal is megjelent, és nagy hangon így szólt: “Aki leborul a vadállat és képmása elõtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét,
Jel 14.10 az
inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tûzben fog gyötrõdni a szent angyalok és a Bárány színe elõtt.
Jel 14.11
Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása elõtt, s viselték nevének bélyegét.”
Jel 14.12
Ez az alapja a szentek állhatatosságának, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét.
Jel 16.1 Akkor nagy szózatot hallottam a templomból, a hét angyalnak szólt: “Rajta, öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földre!”
Jel 16.2 Az elsõ elindult és kiöntötte csészéjét a földre. Rosszindulatú, fájdalmas fekély keletkezett az embereken, akik a vadállat jegyét viselték, és a képmása elõtt leborultak.
Jel 16.13 S láttam, hogy a sárkány szájából, a vadállat szájából és a hamis próféta szájából három békához hasonló tisztátalan lélek jött elõ.
Jel 16.14 Sátáni lelkek, akik csodákat mûvelnek, és elmennek a földkerekség királyaihoz, hogy harcra toborozzák õket a mindenható Isten nagy napjára.
Jel 16.15 Íme, úgy jövök, mint tolvaj. Boldog, aki virraszt és vigyáz ruhájára, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét.
Jel 19.11 Ekkor nyitva láttam az eget. Egyszerre egy fehér ló jelent meg.
Aki rajta ült, azt Hûségesnek és Igaznak hívták. Igazságosan ítél és harcol.
Jel 19.12 Szeme olyan, mint a lobogó tûz, fején sok korona, ráírva a név, amelyet senki sem tud, csak õ.
Jel 19.13 Vértõl ázott ruha van rajta, a nevét Isten Igéjének hívják.
Jel 19.14 Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér patyolatba öltözve.
Jel 19.19 Majd láttam: A vadállat és a föld királyai összegyûltek a seregeikkel együtt, hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével.
Jel 19.20 De ezek
elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat tett, és félrevezette velük azokat, akik a vadállat bélyegét viselték, és a képmását imádták. Elevenen bevetették mind a kettõt a kénköves, tüzes tóba.
Jel 19.21 A többit a Lovas kardja ölte meg, amely a szájából tört elõ. És az összes madár jóllakott a húsukból.
Jel 20.4 Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek,
akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása elõtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal.
Jel 21.1 Új eget és új földet láttam. Az elsõ ég és az elsõ föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé.
Jel 21.2 Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égbõl, az Istentõl. Olyan volt, mint a võlegényének fölékesített menyasszony.
Jel 21.3 Akkor hallottam, hogy a trón felõl megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: “
Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és õk az õ népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.
Jel 21.4
Letöröl szemükrõl minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsõk elmúltak.”
Jel 21.5 Akkor a trónon ülõ megszólalt:
“Íme, újjáteremtek mindent!” Majd hozzám fordult: “Írd fel: ezek a szavak hitelesek és igazak.”
Jel 21.6 Aztán folytatta: “Megtörténtek. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég.
A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizébõl.
Jel 21.7
Ez lesz a gyõztes öröksége:az Istene leszek, és õ az én fiam lesz.
Jel 21.8
A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égõ kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál.”
Jel 22.6 Aztán így szólt hozzám: “Ezek a szavak hitelesek és igazak.
Az Úr, a próféták lelkeinek Istene elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak, aminek csakhamar be kell következnie.
Jel 22.7
Íme, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli ennek a könyvnek prófétai szavait.”
Jel 22.10 Majd folytatta: “Ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert az idõ közel van.
Jel 22.11 Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan.
De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent.
Jel 22.12
Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalmam, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint.
Jel 22.13
Én vagyok az alfa és az ómega, az elsõ és az utolsó, a kezdet és a vég.
Jel 22.14
Boldogok, akik megmossák ruhájukat (a Bárány vérében). Hatalmuk lesz az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba.
Jel 22.15
A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és mûvelik, kinn maradnak.
Jel 22.17
A Lélek és a menyasszony mondják: “Jöjj el!” Aki hallja, mondja: “Jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen vegye.
Jel 22.20 Aki mindezt tanúsítja, az mondja:
“Igen, hamarosan eljövök. Amen.” Jöjj el, Uram Jézus!
Jel 22.21
Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Amen.

Belépés
Hírek
Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot
2018. augusztus 28.
Ó lángoló Tűz, Szeretet, Aki az életedet adtad értem! Kérlek, add, hogy én is az életemet a ... Részletek
Minden nap kellene imádkozni
2018. május 13.
Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. ... Részletek
Minden Szentmise előtt így imádkozzatok...
2018. április 19.
„Drága Jézusom! Köszönöm, hogy leszállsz közénk az oltárra, hogy feltámadott, megdic ... Részletek
Imádkozd el minden reggel ébredés után
2018. február 26.
Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynője! Nevednek ere ... Részletek
Mondjátok el magatokért és testvéreitekért az elre
2017. január 07.
„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és Szentlélek, Szűzanya, Szent Jó ... Részletek
2014. szeptember 02.
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.” ... Részletek
Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt
2014. február 04.
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadsereg ... Részletek
2014. január 31.
„Drága Atyám, nyújtsd ki Irgalmasságod Kezét, és érintsd meg a testemet és lelkemet. ... Részletek
Szövetségkötés
2013. október 26.
Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segít ... Részletek
1990.05.15.
2013. május 11.
Irgalmas Atyám, add, hogy akik hallván hallanak, de meg nem értenek, most meghallják hango ... Részletek
Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
2013. április 13.
Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vag ... Részletek
Egyházszakadás
2013. március 20.
„Megosztom ezt a fájdalmat veled, Drága Jézus, és arra kérlek, hogy a Szentlélek Ajá ... Részletek
Az engesztelők napi felajánló imája
2013. március 11.
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letér ... Részletek
A vértanúk imája
2013. március 10.
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre ... Részletek
Köszöntelek, ha időm lesz, gyorsan frissül
2013. február 09.
Aki a mennyben aratni akar, annak a földön vetni kell. ... Részletek
Keresés


Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Ez a honlap a Weblapot.net honlapkészítővel lett létrehozva.
Partnereink:
ihonlap.hu honlapépítő Űrlapkészítő
1stWebMagazine - webdesign magazine
Esküvői helyszín kereső